moja strona

moja strona2v4y

moja strona

Witaj na mojej stronie

Wisława Szymborska- "CIEŃ"

Mój cień jak bła­zen za kró­lo­wą.
Kie­dy kró­lo­wa z krze­sła wsta­nie,
bła­zen na­stro­szy się na ścia­nie
i stuk­nie w su­fit głu­pią gło­wą.

Co może na swój spo­sób boli
w dwu­wy­mia­ro­wym­świa­cie. Może
bła­zno­wi źle na moim dwo­rze
i wo­lał­by się w in­nej roli.

Kró­lo­wa z okna się wy­chy­li,
a bła­zen z okna sko­czy w dół,
to wszyst­ko, na co nie mam sił
- ko­ro­nę, ber­ło, płaszcz kró­lew­ski.

Będę, ach, lek­ka wru­chu ra­nion,
ach, lek­ka w od­wró­ce­niu gło­wy,
kró­lu, przy na­szym po­że­gna­niu,
kró­lu, na sta­cji ko­le­jo­wej.

Kró­lu, to bła­zen o tej po­rze,
kró­lu, po­ło­ży się na to­rze,